Δομή των σπουδών

ΠΠΣ 2020-2021 και εξής (με Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου)

Από το 2020-2021 οι σπουδές στο Τμήμα οδηγούν σε Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master), μετά από την επιτυχή αξιολόγηση του Τμήματος από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Γενική περιγραφή του Προγράμματος Σπουδών

Πίνακες μαθημάτων ανά εξάμηνο 2022-2023

Προαπαιτούμενα – εξαρτώμενα μαθήματα (“αλυσίδες”) 2022-2023

Περιγράμματα μαθημάτων 2022-2023
 

Για πληροφοριακούς λόγους παρατίθενται και τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών:


ΠΠΣ 2019-2020 (5ετές)

Το νέο 5ετές ΠΠΣ που εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ισχύει για όλους τους φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, ανεξαρτήτως του έτους εισαγωγής τους.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (5ετές ΠΠΣ 2019-2020)


ΠΠΣ 2018-2019 (4ετές)

 


 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος

 

 • Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής, ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, διαρκεί 5 έτη (10 εξάμηνα) ενώ, από το 2020-2021 οδηγεί σε Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master).
 • Τα μαθήματα κατανέμονται σε 9 εξάμηνα σπουδών, ενώ το 10ο εξάμηνο διατίθεται αποκλειστικά για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.
 • Στους φοιτητές υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης, η οποία διαρκεί 3 μήνες και μπορεί να επιλεγεί αντί δύο μαθημάτων επιλογής του 9ου εξαμήνου.

 

 • Στους φοιτητές διατίθενται συνολικά 79 μαθήματα του ΠΠΣ του Τμήματος (μαζί με την Πρακτική Άσκηση και τη Διπλωματική Εργασία), εκ των οποίων τα 30 είναι μαθήματα επιλογής.
 • Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που είναι απαραίτητος για τη λήψη πτυχίου είναι 61 ή 63 (ανάλογα με την επιλογή ή όχι Πρακτικής Άσκησης), και επιπρόσθετα η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

 

 • Τα μαθήματα διακρίνονται σε γενικού υποβάθρου (17 μαθήματα), ειδικού υποβάθρου (45 μαθήματα) και ειδίκευσης (17 μαθήματα). Επιπλέον, 23 από τα ανωτέρω μαθήματα (ειδικού υποβάθρου ή ειδίκευσης, από το 7ο ως το 9ο εξάμηνο) χαρακτηρίζονται ως μαθήματα εμβάθυνσης (επιπέδου 7).

 

 

Επισκόπηση των σπουδών

 

Οι σπουδές στο Τμήμα αποσκοπούν στην διδασκαλία των θεωρητικών και εφαρμοσμένων τεχνολογικών αρχών στους παρακάτω τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Βιοϊατρικής Μηχανικής:

 • Τεχνολογικές εφαρμογές και θεωρητικές αρχές λειτουργίας της in vivo και της in vitro Διαγνωστικής, όπου περιλαμβάνονται οι συσκευές απαγωγής βιοηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών βιοσημάτων, οι διατάξεις ιατρικής απεικόνισης και οι αναλυτές δειγμάτων.
 • Τεχνολογία της Εντατικής Ιατρικής και του Χειρουργείου, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα μηχανήματα υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών.
  Τεχνολογικές εφαρμογές και θεωρητικές αρχές λειτουργίας Θεραπευτικών Διατάξεων, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι διατάξεις ακτινοθεραπείας και ηλεκτροθεραπευτικές διατάξεις.
 • Τεχνολογία Αποκατάστασης, δηλ. τεχνολογικές εφαρμογές και θεωρητικές αρχές λειτουργίας Διατάξεων Αποκατάστασης Φυσικών Λειτουργιών. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την χρήση της τεχνολογίας για την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής ατόμων με ειδικά προβλήματα καθώς και για τη δημιουργία τεχνητών μελών και οργάνων.
 • Εμβιομηχανική, όπου περιλαμβάνονται θεωρίες της μηχανικής εφαρμοσμένες σε συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού.
  Κλινική Μηχανική όπου περιέχεται η τεχνολογία και οι τεχνικές υποστήριξης λήψης ιατρικής απόφασης και διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, με σκοπό την υποστήριξη και βελτίωση των συστημάτων παροχής υγείας.

 

Επίσης, επικουρικός σκοπός των σπουδών είναι οι διπλωματούχοι να αποκτήσουν γνώσεις που αφορούν:

 • Στην οργάνωση, τον ποιοτικό έλεγχο και την διασφάλιση ποιότητας Βιοϊατρικής Μηχανικής και Τεχνολογίας.
 • Στην ερευνητική μεθοδολογία, την συλλογή και ανάλυση δεδομένων, την συγγραφή μελετών και συνθετικών εργασιών και την υλοποίηση κατασκευών.
 • Στην εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν, με κατάλληλη πρακτική σε χώρους εργασίας.
 • Η κατ’ επιλογήν πρακτική άσκηση διαρκεί 3 μήνες και πραγματοποιείται σε χώρους παραγωγής ιατρικών μηχανημάτων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε νοσοκομεία και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σε χώρους εργασίας της ειδικότητας, με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγουμένων εξαμήνων, τη παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας.

 

Τέλος, η διπλωματική εργασία πριν από τη λήψη του πτυχίου δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να αποκτήσει την εμπειρία μελέτης σε βάθος της ειδικότητας, είτε με ερευνητική, είτε με κατασκευαστική, είτε με συνδυαστική εργασία και με κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση, με έμφαση στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή.