Υποστήριξη φοιτητών

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Σύμφωνα με το άρθρο 62 ΦΕΚ  Β4621/21.10.2020:

 1. Κάθε Μάιο η Συνέλευση κάθε Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σε έναν ή περισσότερους Καθηγητές του Τμήματος, με απαλλαγή από άλλα διοικητικά καθήκοντα.
 2. Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή τους εμπειρία παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.
 3. Τα Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, οι Διευθυντές των Εργαστηρίων, οι Διευθυντές των Τομέων, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος συνεργάζονται και υποστηρίζουν τους Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους, ενώ λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες, παρατηρήσεις, υποδείξεις και αιτήσεις τους, για τυχόν ελλείψεις και δυσλειτουργίες που δημιουργούν προβλήματα στους φοιτητές και τυχόν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
 4. Ο κατάλογος όλων των Ακαδημαϊκών Συμβούλων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

 

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νεκτάριος Καλύβας (https://bme.uniwa.gr/profile/nkalyvas/).

Επικοινωνία:

 • Email: nkalyvas@uniwa.gr
 • Τηλέφωνο γραφείου: +30 210 538 5319
 • Ο κ. Καλύβας δέχεται κάθε Πέμπτη από 14:00 έως 18:00 στο γραφείο του (Κ11.105, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω).
 • Για τη διενέργεια εξ αποστάσεως συνάντησης μέσω MS Teams, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί του (nkalyvas@uniwa.gr) ώστε να σας αποσταλεί σχετικός σύνδεσμος.
 • Οι φοιτητές του Τμήματος προσκαλούνται να εγγραφούν στο “μάθημα” του eClass ‘ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ‘, έτσι ώστε η επικοινωνία με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο του τμήματος να είναι αμφίπλευρη και αμεσότερη. Μόλις εγγραφούν, παρακαλούνται να συμμετάσχουν και στην ομάδα του “μαθήματος” που αντιστοιχεί στο έτος σπουδών τους. Το ανωτέρω μάθημα βρίσκεται στο eClass στην ενότητα Προπτυχιακό > Α'(1ο) ΕΞΑΜΗΝΟ.

 

Υποστήριξη ΦμεΑ

Σύμβουλος ΦμεΑ

Πρόγραμμα Πρόσβαση

 

Συνήγορος του Φοιτητή

Επικοινωνία με το Συνήγορο του Φοιτητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: https://advedu.uniwa.gr/

 

Υποβολή παραπόνων

 • Οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλλουν γραπτό παράπονο για θέματα ή ενέργειες που άπτονται της ποιότητας των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος.
 • Η επίλυση του προβλήματος μπορεί να επιτευχθεί με την συμβολή της Γραμματείας, του Προέδρου του Τμήματος, μέλους του Τμήματος, του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, ή και της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τη διερεύνηση μπορεί να συνεισφέρει η Κοσμητεία, άλλες υπηρεσίες του ΠΑ.Δ.Α. ή και η Πρυτανεία.
 • Έντυπο αναφοράς παραπόνου (docx, pdf)

 

Ενημέρωση φοιτητών

Εικονικός Ακαδημαϊκός Βοηθός – Απαντήσεις σε ερωτήσεις προβλημάτων φοιτητών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο

Παρουσίαση ενημερωτικών πληροφοριών για τους πρωτοετείς –και όχι μόνο– φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Οδηγός Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής