Ιδρυματικό Αποθετήριο “Πολυνόη” του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ιστότοπος του Ιδρυματικού Αποθετηρίου “Πολυνόη” του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Γενικές πληροφορίες

Το νέο Ιδρυματικό Αποθετήριο (Ι.Α.) «Πολυνόη» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (https://polynoe.lib.uniwa.gr) είναι σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021. Το Ι.Α. αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο τη συγκέντρωση, την τεκμηρίωση και την προβολή της επιστημονικής παραγωγής του Ιδρύματος. Το σύνολο του καταχωρισμένου υλικού διατίθεται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και το ευρύ κοινό σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access), τις σχετικές άδειες χρήσης και τα Ανοιχτά Δεδομένα (Open Data).

Στην με αρ. 21/26.11.2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου εγκρίθηκαν οι Πολιτικές του Ιδρυματικού Αποθετηρίου «Πολυνόη» καθώς και η Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης του Πανεπιστημίου. Το κείμενο των Πολιτικών του Ι.Α. «Πολυνόη» και οι Οδηγίες Κατάθεσης των εργασιών βρίσκονται στη διεύθυνση https://www.uniwa.gr/idrymatiko-apothetirio-polynoi/ καθώς και στις ιστοσελίδες των Βιβλιοθηκών των Πανεπιστημιουπόλεων.

 

Έγγραφα

 

Συνοπτικές πληροφορίες λειτουργίας του Ι.Α.

 • Στο νέο Ι.Α. θα αναρτώνται όλες οι πτυχιακές, διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες καθώς και οι διδακτορικές διατριβές οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.
  • Δικαίωμα αλλά όχι ακαδημαϊκή υποχρέωση ανάρτησης των εργασιών τους στο Ι.Α. «Πολυνόη» έχουν και όσοι φοιτητές έχουν μεν αξιολογηθεί για την εργασία τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021, αλλά συνεχίζουν να έχουν εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.  
  • Σε επόμενη φάση της λειτουργίας του Ι.Α., θα μπορούν να αναρτώνται τα τεκμήρια από το σύνολο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και της διοικητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος.
 • Οι εργασίες:
  • Πριν την ανάρτηση στο Ι.Α., πρέπει να έχουν ελεγχθεί για λογοκλοπή με ευθύνη του Επιβλέποντα Καθηγητή μέσω του ειδικού λογισμικού TurnitIn που διαθέτει το Πανεπιστήμιο.
  • Πρέπει να είναι σε μορφή portable document format (.pdf).
  • Μετά τη σελίδα τίτλου πρέπει να περιέχουν τα ονόματα των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής με τις ψηφιακές υπογραφές τους.
  • Στην επόμενη σελίδα πρέπει να περιέχουν τη «Δήλωση Συγγραφέα». Στη «Δήλωση Συγγραφέα» ο φοιτητής  δύναται, εφόσον έχει τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή, να δηλώσει ρητά την απαγόρευση πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της εργασίας του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  Με την ψηφιακή υπογραφή του, ο Επιβλέπων Καθηγητής δηλώνει ότι η εργασία έχει αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί, καθώς και ότι συμφωνεί με το χρονικό περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της εργασίας.
 • Οι εργασίες των φοιτητών πρέπει να αναρτώνται στο Ι.Α. από τους ίδιους. Η αυτοαπόθεση αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου/Διπλώματος.
  • Μετά την ανάρτηση της εργασίας του φοιτητή στο Ι.Α., θα αποστέλλεται αυτοματοποιημένο ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Επιβλέποντα Καθηγητή που θα βεβαιώνει την αυτοαπόθεση αυτή.
  • Το μήνυμα αυτό αποτελεί υποχρεωτικό έγγραφο για την απόκτηση τίτλου σπουδών.

 

Διευκρινίσεις

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικώς ή με email με το προσωπικό των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

Βιβλιοθήκη Άλσους Αιγάλεω:

Δέσποινα Φυντάνογλου (definda@uniwa.gr)

Χριστίνα Μπάφα-Τσάφου (cbaffa@uniwa.gr)

Βιβλιοθήκη Αρχαίου Ελαιώνα:

Ζαφειρία Κουρκουτά (zkourk@uniwa.gr)

Βασίλης Βασιλόπουλος (vvasil@uniwa.gr)

Βιβλιοθήκη Αθηνών:

Μαρία Μαρινοπούλου (mmarin@uniwa.gr)