Επαγγελματικά Δικαιώματα – Απορρόφηση αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ονομάζονται Μηχανικοί Βιοϊατρικής (Μηχανικοί Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων από το 1985 έως το 2012 και Μηχανικοί Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. από το 2013 έως το 2017).

Ο Μηχανικός Βιοϊατρικής πρέπει να έχει γνώση των προδιαγραφών, των κανόνων και των κανονισμών ασφαλείας και ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας και ασχολείται με αντικείμενα εργασίας που καλύπτουν τη μελέτη, τη σχεδίαση, την κατασκευή, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιστημονικών οργάνων και μηχανημάτων και την ανάπτυξη και χρήση λογισμικού για κάθε είδος εφαρμογής στις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας. Οι φυσικοί χώροι απασχόλησης του Μηχανικού Βιοϊατρικής είναι κυρίως:

 • Εταιρείες βιοϊατρικής τεχνολογίας
 • Ιδιωτικές κλινικές
 • Δημόσια νοσοκομεία
 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε τομείς της ειδικότητάς τους σε θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ κλπ, καθώς και Ινστιτούτα επαγγελματικής Κατάρτισης 
 • Τομείς έρευνας σχετικά με την εξέλιξη του υλισμικού και του λογισμικού ιατρικών μηχανημάτων, μεθόδων και τεχνικών στο οικείο Τμήμα ή σε άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα ή ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα της Ελλάδος (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” κλπ) και του Εξωτερικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο οικείο Τμήμα έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη δεκάδες χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία έχουν απασχοληθεί στην πλειονότητά τους φοιτητές ή απόφοιτοι του Τμήματος

Στους οργανισμούς των δημοσίων νοσοκομείων προβλέπονται θέσεις Μηχανικών Βιοϊατρικής, ενώ μεγάλη είναι η ζήτηση από εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η διεύθυνση Βιοϊατρικής του Υπουργείου Υγείας έχει προτείνει την ενίσχυση του ρόλου των αντίστοιχων Τμημάτων στα Νοσοκομεία. Γενικά η απορρόφηση των Μηχανικών Βιοϊατρικής στην αγορά εργασίας είναι πολύ υψηλή, ενώ σημαντικό ποσοστό των αποφοίτων του Τμήματος πραγματοποιεί μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

 

Η απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας

Το τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής επενδύει στην εξωστρέφεια και αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς εργασίας πραγματοποιώντας ειδικές μελέτες που εξετάζουν την απορρόφηση των αποφοίτων και τις συνθήκες της εργασίας τους στο τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής.

Σύμφωνα με μελέτη1 που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 σε δείγμα 12% των αποφοίτων του Τμήματος από το 1985 έως και το 2021, διαπιστώθηκε ότι οι Μηχανικοί Βιοϊατρικής έχουν υψηλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Είναι αρκετά εντυπωσιακό ότι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (55.6%) δήλωσαν ότι βρήκαν την πρώτη τους θέση εργασίας στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής πριν καν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ενώ σχεδόν το 80% (78.9%) των συμμετεχόντων βρήκαν εργασία εργασία εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση των σπουδών. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν ενδείξεις της διαχρονικά υψηλής ζήτησης για Μηχανικούς Βιοϊατρικής στην Ελλάδα, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα τα τελευταία 12 χρόνια.

Επιπρόσθετα ενδιαφέροντα στοιχεία που έχουν προκύψει από την εν λόγω μελέτη είναι τα εξής:

 • Περίπου το 50% των φοιτητών του τμήματος συνέχισαν την απασχόληση τους στον φορέα που εκπόνησαν την πρακτική τους άσκηση
 • Ως προς το ενδιαφέρον την εργασίας, το 73.6% των συμμετεχόντων είχε θετική γνώμη
 • Ως προς το περιβάλλον εργασίας, το 71.9% των συμμετεχόντων είχε θετική γνώμη
 • Ως προς τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, το 45.9% των συμμετεχόντων δήλωσε ικανοποιημένο
 • Ως προς το ωράριο απασχόλησης, το 52.8% των συμμετεχόντων δήλωσε ικανοποιημένο
 • Ως προς τις μισθολογικές απολαβές, το 44.2% των συμμετεχόντων δήλωσε ικανοποιημένο

1 The Biomedical Engineering Labor Market in Greece: A survey investigating job outlook, satisfaction and placement”, Biomedical Engineering Education, 3, 51–60 (2023)

 

Νομικό πλαίσιο

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί το διάδοχο των Τμημάτων Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων και Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ. Ε. του πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας (Ν 4521 2018 άρθ.2 παρ.1.α(ββ) & άρθ.4 παρ.2.β(αα) ΦΕΚ 38 Α 2018), οι απόφοιτοι των οποίων ονομάζονται Μηχανικοί Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (ΠΔ 95 2013 άρθ.2 παρ.1α & άρθ.6 παρ.9 ΦΕΚ 133 Α 2013πρώην Μηχανικοί Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων: ΠΔ 388 1989 ΦΕΚ 169 Α 1989) και, σύμφωνα με την επίσημη νομοθεσία (ΠΔ 345 1989 ΦΕΚ 158 Α 1989), μπορούν να ασκούν την κάτωθι επαγγελματική δραστηριότητα: 

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (πρώην Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων) του πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας , από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των ιατρικών οργάνων με την διαδικασία παραγωγής ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών, καθώς και την εμπορία, τη συντήρηση, την επισκευή και την θέση σε ετοιμότητα λειτουργίας αυτών με την συνεργασία ενδεχομένως και άλλων ειδικών επιστημόνων (ιατρών, ακτινοφυσικών, βιοχημικών).

2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (πρώην Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων) του πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας μπορούν να απασχολούνται στα παρακάτω αντικείμενα:

 • α) Παραγωγή ή εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών.
 • β) Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος καθώς και λεπτομηχανισμών.
 • γ) Εξασφάλιση στον τομέα των Νοσοκομείων, σε συνεργασία ίσως με άλλους ειδικούς επιστήμονες, όπως ιατρούς, ακτινοφυσικούς, βιοχημικούς, της ετοιμότητας προς χρήση των συσκευών και οργάνων με την φροντίδα τους για συντήρηση, επισκευή, ελέγχους.
 • δ) Συμμετοχή στην αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.
 • ε) Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.
 • στ) Εξειδικευμένες εργασίες εγκαταστάσεως και θέσεως σε λειτουργία ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού εργαστηρίων και τμημάτων Νοσοκομείων (χειρουργεία, ακτινολογικά κ.λ.π.) για τις οποίες εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).
 • ζ) Πραγματοποίηση, ως στελεχών του Δημοσίου, ελέγχων σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια και ιατρεία για την χορήγηση σχετικής άδειας λειτουργίας.
 • η) Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου Τμήματος εξελίσσονται μέσα στην διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς της Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των μονάδων που χρησιμοποιούν ή παράγουν ιατρικά όργανα.

4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα της ειδικότητάς τους. Επίσης μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

 

Προσόντα διορισμού σε φορείς του Δημοσίου

Σύμφωνα με το νέο προσοντολόγιο-κλαδολόγιο σε φορείς του Δημοσίου όπως προβλέπεται από το ΠΔ 85/2022 (ΦΕΚ 232 Α 17-12-2022):

 • Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μπορούν να διοριστούν σε θέσεις της ειδικότητας ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του κλάδου ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Τομέα Υγείας της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) των φορέων του Δημοσίου Τομέα όπως προβλέπεται σχετικά.
 • Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. και Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας μπορούν να διοριστούν σε θέσεις της ειδικότητας ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του κλάδου ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Τομέας Υγείας της Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) των φορέων του Δημοσίου Τομέα όπως προβλέπεται σχετικά.

Συμπληρωματικά, από το 2012 σε όλους σχεδόν τους Οργανισμούς Νοσοκομείων, η ειδικότητα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων περιλαμβάνεται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών (ενδεικτικά: ΓΝΑ “Αλεξάνδρα”: ΦΕΚ Β’/3287/10-12-2012, ΓΝ ‘Αρτας & ΓΝΜ “‘Ελενα Ελ. Βενιζέλου”: ΦΕΚ Β’/3285/10-12-2012, ΓΝΑ “Σισμανόγλειο”: ΦΕΚ Β’/3475/31-12-2012, ΓΝΘ “Γ.Γεννηματάς”, ΓΝΑ “Ευαγγελισμός”, ΓΝΑ “ΚΑΤ”, ΓΝΘ “Γ.Παπανικολάου”, ΓΝ Αγ.Νικολάου Κρήτης & ΓΝΘ “Ιπποκράτειο”: ΦΕΚ Β’/3485/31-12-2012 κλπ).

 

Βεβαίωση Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ

Με το δίπλωμά τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν και βεβαίωση Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ η οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο προσόν διορισμού για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ και ΤΕ.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 27 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α 2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

Άρθρο 27

Πρόσθετα προσόντα διορισμού

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.18 άρθρ.μόνου  του ΠΔ 347/2003,ΦΕΚ Α 315/31.12.2003. 

1. Για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ και ΤΕ ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Για ειδικότητες κλάδων ΔΕ ο φορέας μπορεί, με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, να ορίσει ως πρόσθετο προσόν διορισμού, τη γνώση χειρισμού Η/Υ, σε όλα ή ορισμένα από τα παραπάνω αντικείμενα. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον και γνώση συγκεκριμένου προγράμματος σχετικού με την κατά περίπτωση ειδικότητα, αυτή καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη και αποδεικνύεται με τους τρόπους που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 26.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρ.30 Ν.3274/2004, ΦΕΚ Α 195/19.10.2004, αντικαταστάθηκε πάλι με την παρ.6 άρθρου μόνου ΠΔ 44/2005,ΦΕΚ Α 63/9.3.2005.

Η γνώση Η/Υ που αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο, μπορεί να διαπιστωθεί από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 26 του ίδιου ΠΔ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρ.μόνου του ΠΔ 44/2005, ΦΕΚ 63 Α 2005, που μεταξύ άλλων αναφέρει:

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 27 παρ. 1 γνώση χειρισμού Η/Υ, διαπιστώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) …

β) …

γ) Τίτλους σπουδών, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

 

 

Σύνδεσμοι