Κατατακτήριες Εξετάσεις

Η εισαγωγή αποφοίτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γίνεται με διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων και μετά από επιτυχείς γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα:

   • Ανόργανη και Οργανική Χημεία
   • Μαθηματικά (Διαφορικός Λογισμός και Μαθηματική Ανάλυση – Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας)
   • Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός και Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ηλεκτροστατική)

Ύλη: Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων 2024-2025

Πρόγραμμα: Αναμένεται (βλ. Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων 2023-2024)


Υποβολή αιτήσεων (ΥΑ Φ1/192329/B3, ΦΕΚ 3185 Β 2013):

 • Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται κάθε χρόνο από 1 έως 15 Νοεμβρίου στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής.
 • Δικαιολογητικά: α) Αίτηση του ενδιαφερομένου. β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού
  συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Διεξαγωγή εξετάσεων (ΥΑ Φ1/192329/B3, ΦΕΚ 3185 Β 2013):

 • Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου.
 • Διεξαγωγή εξετάσεων: α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων. β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστο ποίησης της ταυτότητάς του. γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα. δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή. στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα. ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.

Σχετικές διατάξεις:

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγίου Σπυρίδωνος 17, 12243 Αιγάλεω (τηλ.: 210 538 5303, fax: 210 538 5302, e-mail: bme@uniwa.gr).