Οργανική Χημεία

Κωδικός Μαθήματος:

203

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Β' εξάμηνο ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

http://medisp.bme.uniwa.gr/eclass/courses/120/

Καθηγητές Μαθήματος

Χριστίνα Φούντζουλα

Περίγραμμα

Θεωρητικό μέρος
1. Χημεία του Άνθρακα- Δεσμοί και Δομή Οργανικών ενώσεων
Ατομικά τροχιακά- Ιοντικός και ομοιοπολικός δεσμός- Υβριδισμός- Διαμοριακές δυνάμεις.
2. Ονοματολογία Οργανικών ενώσεων- Ομόλογες σειρές
3. Ισομέρεια- Στερεοχημεία
Συντακτική Ισομέρεια- Στερεοϊσομέρεια- Εναντιομέρεια- Πόλωση φωτός- Ρακεμικά μίγματα- Διαστερεομέρεια.
4. Υδρογονάνθρακες
Αλκάνια και κυκλοαλκάνια- Αλκένια- Αλκύνια- μέθοδοι σύνθεσης- χημικές ιδιότητες- γεωμε-τρική ισομέρεια.
5.  Αλκυλαλογονίδια
Ονοματολογία- χημικές ιδιότητες- μηχανισμός πυρηνόφιλης υποκατάστασης SN, μηχανισμός απόσπασης Ε.
6. Αλκοόλες- Αιθέρες
Ονοματολογία-Μέθοδοι σύνθεσης- όξινος χαρακτήρας- φυσικές και χημικές ιδιότητες
7. Αλδεΰδες- κετόνες
Ονοματολογία-Μέθοδοι σύνθεσης – φυσικές και χημικές ιδιότητες αλειφατικών και αρωματικών αλδεϋδών και κετονών.
8. Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα αυτών
Ονοματολογία- οξύτητα- μέθοδοι σύνθεσης- φυσικές και χημικές ιδιότητες- ακυλαλογονίδια- Ανυδρίτες- Εστέρες- Αμίδια- Πυρηνόφιλη υποκατάσταση.
9. Αμίνες- Αμινοξέα- Πεπτίδια- Πρωτεΐνες
Ονοματολογία- Βασικότητα αμινών- μέθοδοι σύνθεσης- φυσικές και χημικές ιδιότητες- ανί-χνευση αμινοξέων- σύνθεση και ανίχνευση πεπτιδίων- δομή πρωτεϊνών.
10. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες-βενζόλιο
Δομή βενζολίου, αρωματικότητα και κανόνας Huckel-ονοματολογία- ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση σε βενζόλιο, μονο- και διυποκατεστημένο βενζόλιο.
11. Ετεροκυκλικές ενώσεις
Ετεροκυκλικές ενώσεις με πενταμελή και εξαμελή δακτύλιο (φουράνιο, πυρρόλιο, θειοφαίνιο, πυριδίνη)- Πορφυρίνες και αλκαλοειδή.
12. Υδατάνθρακες
Δομή και ταξινόμηση- D και L στερεοχημική διάταξη μονοσακχαριτών- στερεοχημική απεικό-νιση- κυκλική δομή- αντιδράσεις- δισακχαρίτες- πολυσακχαρίτες- σάκχαρα σε βιολογικά μόρια.
13. Λιπίδια
Τριγλυκερίδια- φωσφολιπίδια- κηροί- στεροειδή- τερπένια