Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ

Κωδικός Μαθήματος:

106

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Α' εξάμηνο ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3+2

Μονάδες ECTS:

5

Περίγραμμα

• Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
• Βασικά στοιχεία αλγορίθμων
• Γλώσσες προγραμματισμού
• Δομή προγράμματος
• Μεταβλητές (ακέραιες, κινητής υποδιαστολής, χαρακτήρα, λογικές)
• Τελεστές (αριθμητικοί, συγκριτικοί, λογικοί)
• Εντολές εισόδου – εξόδου
• Έλεγχος ροής (διακλάδωση, επαναληπτικοί βρόχοι)
• Αριθμητικοί πίνακες 1 και 2 διαστάσεων
• Πίνακες χαρακτήρων – Συμβολοσειρές
• Συναρτήσεις
• Γραφικές παραστάσεις 2 και 3 διαστάσεων