Πληροφορίες φοίτησης

Κανονισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και των εκπαιδευτικών και φοιτητικών θεμάτων ρυθμίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (βλ. και τροποποίηση 30/8/2021).

 

Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής περιέχει όλες τις βασικές πληροφορίες για τους φοιτητές σχετικά με τις σπουδές τους στο Τμήμα.

 

Κάτοψη της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Οδηγός πρόσβασης)

 

Διάγραμμα αιθουσών διδασκαλίας Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

 

Εγγραφές

Φοιτητές του Τμήματος καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτό μετά από εισαγωγή ή κατάταξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η εγγραφή των εισαγόμενων φοιτητών στο Τμήμα γίνεται μέσα στα χρονικά όρια και με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται εκάστοτε με τις υπουργικές αποφάσεις για την εισαγωγή νέων φοιτητών και με βάση τις καταστάσεις των εισακτέων που στέλνονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από το Υπουργείο Παιδείας. Οι εγγραφές διεκπεραιώνονται από το Τμήμα, στο οποίο υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για όσους προέρχονται από μετεγγραφή εξωτερικού ισχύει ειδική διαδικασία. Οι πτυχιούχοι άλλου Τμήματος που ενδιαφέρονται να καταταγούν στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής εγγράφονται, όμοια, μετά από ειδική απόφαση του Τμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Με την εγγραφή χορηγείται σε κάθε φοιτητή από τη Γραμματεία του Τμήματος ένας αριθμός μητρώου (Α.Μ.), που παραμένει ίδιος μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών. Ο φοιτητής πρέπει να γνωρίζει τον Α.Μ., όποτε ζητάει την έκδοση πιστοποιητικού ή οτιδήποτε άλλο από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Στοιχεία εισόδου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Αρχική χορήγηση στοιχείων εισόδου

Κατά την εγγραφή του, η Γραμματεία χορηγεί σε κάθε φοιτητή στοιχεία εισόδου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (όνομα χρήστη/username και προσωπικό κωδικό/password) , οι οποίοι αφορούν σε εγγραφές, βεβαιώσεις, βαθμολογίες εξετάσεων, αναλυτικές βαθμολογίες κλπ. Η χορήγηση των στοιχείων εισόδου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνεται αυτοπροσώπως σε κάθε φοιτητή, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του το πάσο του και την αστυνομική του ταυτότητα.

Τροποποίηση προσωπικού κωδικού – Email ανάκτησης

Για την ανάκτηση σε περίπτωση απώλειας ή την αλλαγή του προσωπικού κωδικού, είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη η δήλωση μιας προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) ανάκτησης στην υπηρεσία my.uniwa.gr. Οδηγίες:

 

Ανανεώσεις εγγραφών

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ανανεώνει ανά εξάμηνο την εγγραφή του, μέσα στις προθεσμίες που αποφασίζονται από το Ίδρυμα και ανακοινώνονται στους σχετικούς πίνακες. Η ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείται γίνεται υποχρεωτικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Φοιτητολογίου μέσω του ιστοτόπου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (http://www.uniwa.gr > Η ζωή στο ΠΑΔΑ > Ηλεκτρονικές υπηρεσίες > Φοιτητολόγιο), όπου επίσης ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει ορισμένα μαθήματα. Αν ένας φοιτητής δεν ανανεώσει την εγγραφή του για δύο συνεχόμενα εξάμηνα ή τρία μη συνεχόμενα, χάνει την δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο Τμήμα και διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος. Αιτήσεις επανεγγραφής διαγραφέντων εξετάζονται κατά σειρά από το Συμβούλιο του Τμήματος και της Σχολής, μόνο για σοβαρούς λόγους.

 

Δήλωση εξαμηνιαίων μαθημάτων φοιτητή

Πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου κάθε φοιτητής (εκτός από τους νεοεισερχομένους στο 1ο εξάμηνο σπουδών), πρέπει να να υποβάλλει στο Τμήμα μία ειδική δήλωση μαθημάτων, που αφορά στα μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει στο επόμενο εξάμηνο.Με τον τρόπο αυτό κάθε φοιτητής μπορεί να να καταρτίσει το ατομικό πρόγραμμα σπουδών του, ανάλογα με την προπαίδεια που διαθέτει, το χρόνο μελέτης , με επιλογή των μαθημάτων ακόμα και από μεγαλύτερα εξάμηνα αν επιθυμεί κλπ. Μετά την υποβολή της δήλωσης έχει τη δυνατότητα να κάνει τροποποιήσεις σε αυτήν, συγκεκριμένα μέχρι 2 μαθήματα και μέσα σε 1 εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου.

Η δήλωση μαθημάτων γίνεται υποχρεωτικά και μόνο ηλεκτρονικά, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Φοιτητολογίου μέσω του ιστοτόπου του Πανεπιστημίου.

Κατά την κατάρτιση του ατομικού προγράμματος σπουδών του εξαμήνου ο φοιτητής λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη τα εξής: α) Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών που δηλώνονται είναι μέχρι 38 ώρες για τα τυπικά εξάμηνα σπουδών και για τους επί πτυχίω φοιτητές 52. β) Δεν είναι δυνατόν να δηλωθούν μαθήματα των οποίων τα προαπαιτούμενα ο φοιτητής δεν έχει παρακολουθήσει με επιτυχία. Εξαιρούνται του παραπάνω περιορισμού φοιτητές επί πτυχίω.

 

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Οι σπουδές στο Τμήμα είναι οργανωμένες με βάση το εξαμηνιαίο μάθημα. Αν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, τότε το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούμενο του δεύτερου, το οποίο είναι εξαρτώμενο του πρώτου. Ένα μάθημα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και προαπαιτούμενο ενός μαθήματος και εξαρτώμενο από άλλο μάθημα. Τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Μορφή των μαθημάτων

Τα μαθήματα που περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι δυνατόν να περιέχουν τόσο θεωρητικό μέρος (με τη μορφή διαλέξεων στην πανεπιστημιακή αίθουσα), όσο και εργαστηριακό μέρος (με τη μορφή εργαστηριακών ασκήσεων σε ειδικά διαμορφωμένους εργαστηριακούς χώρους). Κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει σε κάποιο εξάμηνο είτε μόνο το θεωρητικό μέρος ενός μαθήματος, ή μόνο το εργαστηριακό μέρος, είτε και τα δύο. Επιτυχής παρακολούθηση για ένα μάθημα σημαίνει όμως ότι ο φοιτητής έχει περάσει τόσο το θεωρητικό, όσο και το εργαστηριακό μέρος. Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μόνο μέρους του μαθήματος, ο βαθμός του μέρους αυτού κατοχυρώνεται και το μάθημα επαναλαμβάνεται σε επόμενο εξάμηνο μόνο ως προς το άλλο μέρος. Όταν ένα μάθημα είναι προαπαιτούμενο άλλου, εννοείται ότι η επιτυχής παρακολούθησή του προϋποθέτει επιτυχή παρακολούθηση και στα δύο μέρη αυτού του μαθήματος.

Η κατανομή των συνολικών εβδομαδιαίων ωρών των μαθημάτων σε Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις είναι ενδεικτική και αφήνεται στην κρίση του υπεύθυνου διδάσκοντα του εκάστοτε μαθήματος.

Στα μαθήματα που περιλαμβάνουν και Εργαστηριακές Ασκήσεις, ο συνολικός βαθμός προκύπτει ως συνδυασμός των τελικών βαθμών του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος (συνήθως με βαρύτητα κατά 50% σε κάθε μέρος).

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Οι εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις πραγματοποιούνται περιοδικά σε κατάλληλους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή σε χώρους εργασίας, στους οποίους οι φοιτητές κάτω από την επίβλεψη και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδεύονται κατά μικρές ομάδες στην εφαρμογή θεωρητικών, επαγγελματικών ή τεχνολογικών μεθόδων, στον χειρισμό τεχνικών συστημάτων, στον εθισμό στην ομαδική εργασία, στη σύνταξη περιγραφικών εκθέσεων κτλ., ώστε να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες. Με βάση τις δηλώσεις των φοιτητών για κάθε για κάθε εργαστηριακό μέρος μαθήματος και ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο και εξοπλισμό σε κάθε εργαστήριο, οι φοιτητές κατανέμονται σε ομάδες. Είναι αυτονόητο ότι, κατά τη διεκπεραίωση των εργαστηριακών ασκήσεων, απαιτείται απόλυτη συμμόρφωση με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να αποφευχθούν περιστατικά που θα έβαζαν σε κίνδυνο τους φοιτητές, τον εξοπλισμό και την εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Εξεταστικές περίοδοι

Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, ακολουθεί εξεταστική περίοδος διάρκειας κατά κανόνα 3 εβδομάδων. Η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου διενεργείται περί το τέλος Ιανουαρίου, ενώ του εαρινού εξαμήνου γύρω στις αρχές Ιουνίου.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου διενεργείται μια επαναληπτική εξεταστική περίοδος, η οποία αφορά στα μαθήματα τόσο του χειμερινού όσο και του εαρινού εξαμήνου.

Κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς σε όλη τη διδακτέα ύλη των θεωρητικών μαθημάτων.

 

Βελτίωση βαθμολογίας – Εξέταση σε περίπτωση διαδοχικών αποτυχιών

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής :

  • Παράγραφος 3: Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές σε ένα μάθημα, δύναται να εξετάζεται μετά από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, η οποία ορίζεται από τον Κοσμήτορα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.
    Βλ. και απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης.

  • Παράγραφος 5: Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις Εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.
  • Παράγραφος 2: Η εκ παραδρομής καταχώρηση μη ορθής βαθμολογίας σε κάποιον φοιτητή διορθώνεται από τον διδάσκοντα κατόπιν εισήγησής του προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Άλλου είδους αναβαθμολόγηση δεν είναι δυνατή.

 

Τράπεζα Θεμάτων

Θέματα παλαιοτέρων εξεταστικών περιόδων ή ενδεικτικά θέματα εξετάσεων βρίσκονται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης eClass, με ευθύνη των διδασκόντων.