Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία»

Προκήρυξη 2021-2022

Αίτηση υποψηφιότητας (pdf, doc)


Το τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γνωστοποιεί τη διοργάνωση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία»

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο διάστημα από 1 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου 2021.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

Αίτηση υποψηφιότητας (pdf, doc)
Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ)
Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, που δεν θα ξεπερνά τη μία σελίδα (έως 500 λέξεις), στο οποίο οι υποψήφιοι θα αναφέρουν (α) τα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος, (β) τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής, και (γ) τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.
Βιογραφικό σημείωμα
Αποδεικτικά καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας
Δύο (2) γραπτές συστατικές επιστολές
Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν)
Δύο (2) φωτογραφίες
Τίτλος και περίληψη Διπλωματικής-Πτυχιακής εργασίας (εφόσον προβλέπεται).

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους.

Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στην κατωτέρω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Ι
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής
Υπ’ όψιν: Κας Καλλιόπης Θειακού
Αγ. Σπυρίδωνος 17, 122 10, Αιγάλεω
Αθήνα
Τηλ.: 210 5385318

Συνεντεύξεις των υποψηφίων θα προγραμματιστούν μετά το τέλος των αιτήσεων.

* Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους για την λήψη πτυχίου, έως την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.

** Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση και θα πραγματοποιήσουν εγγραφή ανεξαρτήτως Τμήματος ή Ιδρύματος αποφοίτησης να μην είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Δίδακτρα

Το κόστος των διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ορίζεται στα 1200 ευρώ για ολόκληρο το πρόγραμμα.

Τα δίδακτρα μπορούν να αναπροσαρμοστούν σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Ο φοιτητής εγγράφεται σε κάθε εξάμηνο σπουδών αφού έχει καταβάλει 1 εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων το σύνολο του προβλεπόμενου ποσού για την κάλυψη των εξόδων του εξαμήνου (400 ευρώ / εξάμηνο).

Αδυναμία εμπρόθεσμης καταβολής των διδάκτρων μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή του φοιτητή από το πρόγραμμα, ή την άρνηση χορήγησης πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.