Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Κωδικός Μαθήματος:

608ε

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

ΣΤ' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2+2

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Χρήστος-Σπυρίδων Καραβάς

Περίγραμμα

• Αρχές και εφαρμογές ΣΑΕ στην ιατρική.
• Σχεδιασμός και κατασκευή βασικών αναλογικών κυκλωμάτων ελέγχου και αναλογικού ελε-γκτή PID (Proportional/Integral/ Ιστορική αναδρομή και εισαγωγή στα συστήματα αυτόματου ελέγχου (ΣΑΕ).
• Αρχές θεωρίας  ελέγχου, συστήματα χωρίς και με ανάδραση.
• Μετασχηματισμός Laplace.
• Μαθηματικά μοντέλα φυσικών συστημάτων & συναρτήσεις μεταφοράς.
• Δομικά διαγράμματα και άλγεβρα δομικών διαγραμμάτων.
• Χαρακτηριστικά μεγέθη συστημάτων ελέγχου.
• Παράμετροι ευαισθησίας συστημάτων και ταξινόμηση συστημάτων ανάδρασης.
• Χρονική απόκριση και ευστάθεια συστημάτων ελέγχου.
• Γεωμετρικός τόπος ριζών.
• Χρήση ολοκληρωμένου PID για τον έλεγχο φυσικών παραμέτρων όπως ροής, πίεσης, και θερμοκρασίας.