Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

Κωδικός Μαθήματος:

611ε

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

ΣΤ' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2+1

Μονάδες ECTS:

3

Περίγραμμα

1. Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Ορισμός, ιστορική αναδροµή, σύνδεση µε άλλους επιστημονικούς κλάδους, ιστορία
2. Βασικά μοντέλα αναπαράστασης τεχνητού νευρώνα, είδη συναρτήσεων ενεργοποίησης, Βασικές αρχιτεκτονικές δομές των Νευρωνικών Δικτύων. Βασικοί αλγόριθμοι της διαδικασίας μάθησης
3. Αλγόριθμος του Perceptron (Θεμελίωση του αλγορίθμου, θεώρημα σύγκλισης και μέτρο απόδοσης του αλγορίθμου). Αλγόριθμος Ελάχιστου Μέσου Τετραγωνικού Λάθους και μεθοδολογία εκπαίδευσης στοιχείου ADALINE)
4. Το μοντέλο Perceptron πολλών στομάτων. Ο αλγόριθμος εκπαίδευσης Back-Propagation. Ο Γενικευμένος Δέλτα Κανόνας. Τρόποι εκπαίδευσης του δικτύου
5. Δίκτυα συναρτήσεων βάσης ακτινικού τύπου (RBF).
6. Αυτο-Οργανούμενα Δίκτυα (SOM του Kohonen)
7. Εφαρμογές στην Ιατρική και στη Βιολογία
8. Matlab Neural Network Toolbox