ΕΠΕΙΓΟΝ – Εξέταση φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΠΕΙΓΟΝ – Εξέταση φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οποίων τα δικαιολογητικά βρίσκονται στην Γραμματεία του Τμήματος, να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέσω του  ιδρυματικού τους λογαριασμού bmexxxxx@uniwa.gr) με τον διδάσκοντα των μαθημάτων που πρόκειται να εξεταστούν και να τον ενημερώσουν εάν επιθυμούν προφορική εξέταση ή κάποια άλλη ιδιαίτερη βοήθεια. Επίσης να κοινοποιήσουν το email και στη γραμματεία του τμήματος (οπωσδήποτε) ώστε να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά και για καλύτερο συντονισμό να κοινοποιήσετε το email και στο σύμβουλo ΦμεΑ του τμήματος κ. Νεκτάριο Καλύβα (nkalyvas@uniwa.gr).

Παρακαλείστε να MHN αναφέρεται στο email την ιδιαιτερότητα, αυτή φαίνεται στο δικαιολογητικό που έχετε καταθέσει στη Γραμματεία.  

Στην περίπτωση που έχετε ανάγκη ιδιαίτερης βοήθειας πέραν της προφορικής εξέτασης, όπως παραδείγματος χάριν ανάγκη για ειδικό στη νοηματική ή κάτι άλλο, παρακαλώ να ενημερώστε οπωσδήποτε έγκαιρα και τον σύμβουλο καθηγητή (κ. Νεκτάριο Καλύβα, nkalyvas@uniwa.gr), ώστε να γίνει προσπάθεια μέσω της “ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ” για την εξυπηρέτηση σας.

Οι κωφοί και βαρήκοοι φοιτητές/ριες που θέλουν να εξετάζονται προφορικά ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ παρακαλώ να ενημερώσουν τον Σύμβουλο Καθηγητή (nkalyvas@uniwa.gr), ώστε να γνωστοποιήσει τη συγκεκριμένη ανάγκη στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.