Οδηγίες για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2022

Οδηγίες για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2022

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

 • Όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται στο Πανεπιστήμιο για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα «edupass» (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται όσοι φοιτητές δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα «edupass» (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα).
 • Η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:
  – είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
  – είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
  – είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

 • Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.
 • Για λόγους αποφυγής συγκέντρωσης πληθυσμού σε εσωτερικούς χώρους, οι φοιτητές παρακαλούνται να προσέρχονται στις αίθουσες κατά την ακριβή ώρα εξέτασης κάθε μαθήματος.

 

Φοιτητές με λοίμωξη ή σε καραντίνα:

 • Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται:
  α) μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα «edupass» ή
  β) για όσους δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα «edupass», με παρουσίαση θετικού μοριακού τεστ (PCR) ή θετικού τεστ αντιγόνου (rapid) κατά το χρόνο εξέτασης.

 • Φοιτητές που βρίσκονται σε καραντίνα ως επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η απουσία λόγω καραντίνας τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα «edupass» σε συνδυασμό με τις ανακοινώσεις των Υγειονομικών Υπευθύνων Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Σχολών του Ιδρύματος προς τις επαφές κρούσματος.
 • Οι φοιτητές των ανωτέρω περιπτώσεων που δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις λόγω λοίμωξης ή λόγω καραντίνας, οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα τους διδάσκοντες των μαθημάτων, ώστε να εξεταστούν σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια των διδασκόντων.

 

Σχετικές διατάξεις: