Ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus+

Ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus+

Την Πέμπτη 01/04/2021 στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί γενική ενημέρωση για το πρόγραμμα ERASMUS.

Σύνδεσμος συνάντησης:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM4OWIxN2ItZDY1ZS00NjYxLWJmZjctMTcwODUwY2M1MmJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%228bec17d2-4f21-4bdc-8d82-3ec575a88928%22%7d