Δηλώσεις αιτήσεων βελτίωσης βαθμολογίας – Προθεσμία 15/3/2021

Δηλώσεις αιτήσεων βελτίωσης βαθμολογίας – Προθεσμία 15/3/2021

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.5. του εσωτερικού κανονισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση.

Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.

Για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής όρισε ότι οι αιτήσεις στην Γραμματεία για βελτίωση βαθμολογίας πρέπει να υποβληθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου των δηλώσεων μαθημάτων, δηλαδή έως και τις 15 Μαρτίου 2021.