Ενημέρωση για τον Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master)

Ενημέρωση για τον Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master)

Μετά από ερωτήματα πολλών φοιτητών, σας ενημερώνουμε ότι ο Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master) του Τμήματος θα ισχύσει μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης σε Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), για την οποία δημοσίευση θα ενημερωθείτε σχετικά.