Δήλωση για παρακολούθηση πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ

Δήλωση για παρακολούθηση πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ

Σύμφωνα με τον Ν. 4653/2020 (άρθρο 51), δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018/2019 δεν είχαν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών (ν+2), να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση την επιθυμία τους να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης, είναι η 24η Φεβρουαρίου 2020.

Ν. 4653/2020 (βλ. άρθρο 51)

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης