Πρακτική Άσκηση

Η φοίτηση στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής περιλαμβάνουν κατ’ επιλογήν τρίμηνη πρακτική άσκηση στο 9ο εξάμηνο σπουδών. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από τους φοιτητές μετά το τέλος της προβλεπόμενης διδασκαλίας στα 8 τυπικά εξάμηνα σπουδών, σε αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Η πρακτική άσκηση είναι ελεγχόμενη από τον επιβλέποντα καθηγητή. Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση σε θεσμοθετημένες θέσεις πρακτικής άσκησης στο δημόσιο τομέα, αλλά και σε θέσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων και βιομηχανικών μονάδων. Εφόσον ο φοιτητής δεν επιλέξει θεσμοθετημένη θέση δύναται να προτείνει άλλη θέση στον ιδιωτικό τομέα, η οποία όμως θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το Τμήμα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής βρίσκεται σε συνεχή επαφή με ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου τομέα όπου, με βάση σχετικές συμφωνίες, οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.

Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα για εκπόνηση της πρακτικής άσκησης σε εταιρείες της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, μέσω του προγράμματος Erasmus+ Era Places, ενώ επιπλέον για θέσεις στην Ελλάδα εγκρίνονται και μέσω ΕΣΠΑ.

 

Πληροφορίες

 

Σύνδεσμοι για αναζήτηση θέσεων πρακτικής άσκησης

 

Προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης

 • Για όσους φοιτητές ακολουθήσουν πρόγραμμα ΤΕΙ (απόφαση Διοικούσας Επιτροπής Παν. Δ. Αττικής 25/13.11.2018)
  • Ο φοιτητής:
   – μπορεί να οφείλει έως τρία (3) μαθήματα ειδικότητας, και
   – πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
  • Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών.
 • Για όσους φοιτητές ακολουθήσουν πρόγραμμα Πανεπιστημίου (απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 13/11.9.2018)
  • Ο φοιτητής πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς:
   – τουλάχιστον στα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και
   – σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας έως και το 8ο εξάμηνο σπουδών.
  • Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το 8ο εξάμηνο σπουδών.

 

Έντυπα