Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες (Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Διδάσκοντες ΠΔ 407/80, Διδάσκοντες μέσω ΕΣΠΑ Ν.Ε.)