Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΜΒ.806(ε)

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Η' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/175/

Καθηγητές Μαθήματος

Σπυρίδων Κωστόπουλος

Περίγραμμα

• Η έννοια της βιοπληροφορικής και η σημασία της στην έρευνα και την ανάλυση δεδομένων μοριακής βιολογίας.
• Βιολογικές βάσεις δεδομένων.
• Συμβολοσειρές και αλγόριθμοι ταύτισης.
• Χαρτογράφηση DNA
• Σύγκριση αλληλουχιών
• Στοίχιση αλληλουχιών
• Καθολική στοίχιση
• Μήτρες βαθμολόγησης – Μήτρες αντικατάστασης αμινοξέων
• Τοπική στοίχιση
• Φυλογενετικές σχέσεις
• Μοτίβα
• Πρωτεωμική
• Αλυσίδες Μαρκόβ και Κρυφά Μοντέλα Μαρκόβ για την έρευνα σε αλληλουχίες.